آیا برای کاریابی یا انتخاب رشتهٔ تحصیلی به کمک و مشاوره نیازمندید؟

,این شرکت با کادری کارآزموده در زمینهٔ مشاورهٔ کاری و تحصیلی
و دسترسی به شبکهٔ ارتباطی گسترده در بازار کار، در جهت کمک و همیاری افراد متقاضی
.کار و تحصیل تأسیس و در حال کار میباشد

:خدمات ما
کمک در زمینهٔ کاریابی، و یافتن دورهٔ عملی –
.کار و انتخاب رشتهٔ تحصیلی
برقراری ارتباط بین افراد متقاضی کار با شرکتهای –
.کاری مختلف و ارگانهای اجتماعی
.امکان مشاورهٔ انفرادی و حرفه ای –
.دسترسی ارتباط با ما به زبانهای گوناگون –

:Talentbyrån شرایط ورود به
ثبت نام در ادارهٔ کار –
اعلام تقاضای ثبت نام در شرکت –
Rusta och matcha برای گذراندن دورهٔ Hyllie Park Talentbyrån
با شمارهٔ کد ۱۰۰۶۹۵۸۰
(Malmö, Simrishamn)
۱۰۰۷۰۵۹۳
(Kristianstad)


:اطلاعات تماس
Stensjögatan 3, Malmö
Bruksgatan 1, Simrishamn
Lasarettsboulevarden 6, Kristianstad
infotalentbyran@hylliepark.se
073-529 24 52